Revize

Revize vyhrazených plynových zařízení    

Provádění revizí plynového zařízení domovních i průmyslových plynovodů se provádí podle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., v platném znění.     


Výchozí revize plynového zařízení podle § 18, musí být provedena na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu.Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení.

Provozní revize plynového zařízení podle § 20, se provádí nejméně 1 x za 3 roky a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak.

Povozní revize se provádí i v těchto případech

 • a) po skončení zkušebního provozu
 • b) po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení
 • c) po výměně plynového kotle
 • d) po zásazích do vyhrazeného plynového zařízení nebo změně jeho instalačních podmínek, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu
 • e) po nuceném odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu, zejména z důvodu požáru, výbuchu, havárie nebo po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců. (při odebrání plynoměru)

Kontrola plynového zařízení podle § 21, se provádí 1x za rok.

V roce provedení provozní revize plynového zařízení se kontrola plynového zařízení neprovádí.

Tlakové zkoušky.

Zkouška pevnosti a těsnosti plynového zařízení.

Revize a prohlídky nízkotlakých kotelen (I. II. a III. kategorie).

Revize a prohlídky kotelen (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, v platném znění). 

Revize vyhrazených technických tlakových zařízení a kotlů   

Provádění revizí vyhrazených technických tlakových zařízeních a kotlů se provádí podle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., v platném znění.


Výchozí revize se provádí podle § 12 u tlakových nádob a kotlů.

 • a) nových
 • b) rekonstruovaných nebo opravených, vyžadujících vrtání děr, svařování, nýtování, popřípadě výrobu nových tlakových částí, nebo
 • c) u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění, s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných

Provozní revize se provádí podle § 13 u tlakových nádob a kotlů.

1) Provozní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové výstroje, dodržování podmínek provozu, vedení předepsané dokumentace podle § 19 a zajištění obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou obsluhou podle § 23 nebo 24 ve lhůtách podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

2) Provozní revize se provede vždy při prvním uvádění do provozu, a to do 14 dnů od uvedení do provozu.

 • a) kotlů uvedených do provozu a po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné kotle
 • b) tlakových nádob uvedených do provozu, po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné nádoby

Vnitřní revize se provádí podle § 14 u tlakových nádob a kotlů.

1) Vnitřní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení z vnitřní i z vnější strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno ve lhůtách podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

2) Vnitřní revize se provede vždy

 • a) byl-li kotel mimo provoz po dobu delší než 1 rok a tlaková nádoba po dobu delší než 3 roky
 • b) po jakékoliv mimořádné události, která způsobila nebo mohla způsobit poškození tlakového celku kotle nebo tlakové nádoby

Zkouška těsnosti se provádí podle § 15 u tlakových nádob a kotlů.

1) Zkouškou těsnosti se ověřuje těsnost vyhrazeného tlakového zařízení a bezpečnostní a tlakové výstroje při provozním tlaku.

2) Zkouška těsnosti se provede vždy po otevření tlakového celku před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu, pokud byla prováděna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly ovlivnit těsnost tlakového celku.

Provádí-li se před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu tlaková zkouška, nemusí se zkouška těsnosti provádět. Obsahuje-li nádoba tekutiny zařazené do skupiny 1, provede se zkouška těsnosti přírubových spojů.

Tlaková zkouška se provádí podle § 16 u tlakových nádob a kotlů.

1) Tlakovou zkouškou se ověřuje pevnost a těsnost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním tlaku po montáži a opravě tlakového celku podle příloh č. 1 a 2 k tomuto nařízení, po přemístění, v případech stanovených výrobcem a právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ve stanovených lhůtách při provozu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

2) Tlaková zkouška se provádí kapalinou zařazenou do skupiny 2.

Termíny revizí a zkoušek

Vyhrazených technických tlakových zařízeních a kotlů


 

 

vyhrazené tlakové zařízenítřídaprovozní revizevnitřní revizetlaková zkouška
nádoby stabilní I. jedenkrát za 1 rok jedenkrát za 5 let jedenkrát za 10 let
II. jedenkrát za 1 rok
kotle I. jedenkrát za 3 měsíce jedenkrát za 1 rok, u kotlů I. a II. třídy může být prodloužen termín na 2 roky
II.
III. jedenkrát za 6 měsíců
IV.