Revize

Revize vyhrazených plynových zařízení a tlakových nádob TNS

 • Revize plynových zařízení.
 • Revize a prohlídky nízkotlakých kotelen (I. II. a III. kategorie).
 • Revize a prohlídky kotelen (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, v platném znění).
 • Revize tlakových zařízení (dle vyhlášky č. 18/ 1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění)
 • Revize tlakových nádob stabilních TNS (dle české technické normy ČSN 69 0012).
 • Výchozí revize TNS – provádí se vždy u nových TNS před uvedením do provozu, u rekonstruovaných TNS před opětovným uvedením do provozu a u TNS, u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění.
 • Provozní revize TNS – prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).
 • Zkouška těsnosti TNS – provádí se vždy po každé vnitřní revizi.
 • Vnitřní revize TNS – při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let.
 • Další případy provádění vnitřních revizí – před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.
 • Provádění revizí domovních i průmyslových plynovodů dle vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.
 • Výchozí revize je určena dle § 6 výše uvedené vyhlášky č. 85/1978 Sb., v platném znění a musí být provedena na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.
 • Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízeních. Dále se revize provádí v těchto případech:
  • když bylo zařízení více než 6 měsíců mimo provoz
  • po skončení zkušebního provozu
  • po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení
  • po nucené přestávce provozu z důvodu provozní nehody, poruchy nebo odebrání plynoměru důvodu neplacení
 • Tlakové zkoušky.
 • Zkouška pevnosti a těsnosti plynového zařízení.